Kompetencje audytorów w przemyśle samochodowym (KOMAU)

Szkolenie obejmuje prezentację:
- zarysu wymagań normy ISO 19011:2018 z szczególnym uwzględnieniem kompetencji audytorów,metod    jej oceny oraz zasad audytowania,
- wymagań odnośnie kompetencji audytorów w świetle  przewodnika International Automotive Task Force 
  (styczeń  2017);
- ogólnych i istotnych kryteriów kompetencji przy audytowaniu zgodnym z oczekiwaniami IATF,
- etapu 1-go - przeprowadzania audytu gotowości i planowania audytu na miejscu w organizacji,
- etapu 2-go - przeprowadzania audytu (w tym nadzorczego i recertyfikującego) w organizacji ; zarządzania
  niezgodnościami i wydawania certyfikatu.

 

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2 - 2.5 - dniowe.
Powrót do listy szkoleń